آقای ملکشاهی راد،دلخوش سیری چند؟؟!!

عباس دارایی/موضوع عملکردنمایندگان محترم لرستان درمجلس شورای اسلامی  و روندتوسعه همه جانبه  در سطح استان ازدیربازتاکنون  از جمله موضوعات چند وجهی و چالش برانگیز بوده که مسلماً نمی توان پایانی برای آن پیش بینی نمود . از طرفی نوع عملکردبرخی ازنمایندگان محترم لرستان وهم چنین رویکردهای طایفه ایی وبعضآجناحی آنهادرکنار عزل و نصب مدیران ، ارتباط تنگاتنگی با درخواست ها و لابی هایی دارد که معمولاً متناسب با فضای موجود برای پاسخگویی به نیازها و برخی همفکری ها جهت پیشبرد اهداف تعیین شده سیاسی  ارزیابی شده وهیچ تناسبی بامطالبات اساسی مردم وتاثیرشگرف برروندتوسعه لرستان نداشته ونخواهدداشت.ازآنجاکه عدم اجرایی شدن تعهدات و بزرگ جلوه دادن کارهای کوچک برخی  نمایندگان محترم  از دیگر عوامل مهمی هستند که باعث متزلزل شدن جایگاه آنهادرسطح افکارعمومی  گردیده لذامی توان گفت، به نوعی حاصلی جز عقب ماندگی و پسرفت درسطح استان  نخواهد داشت .در این راستا اخیراً محمدرضاملکشاهی رادنماینده محترم خرم آباددرمجلس شورای اسلامی  درگفتگویی بایکی ازروزنامه های استان ودرپاسخ به سوال این روزنامه مبنی برتشریح فعالیتهاوعملکردوی دریک اظهارنظربسیارنادروعجیب می گوید:"دردوره بعدقطعآمسیرریاست برکمیسیون عمران                                            همواراست"!!!!!!این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اگر به معنای واقعی کلمه به دنبال توسعه استان هستیم ، می بایست قبل ازاینکه بدنبال جلب نظرمردم درآستانه انتخابات مجلس نهم باشیم باتشریح عملکرددرحوزه های مختلف ازجمله عمران ،فرهنگ ،سیاسی،اقتصادی ،ورزشی  و... اولا تعریفی ازمدیریت وبرنامه وهمچنین توسعه استان داشته و در برابر جریان  یک سویه و ناکارآمدمدیریتی  پاسخگوبوده و در چنین شرایطی اقدام به تشریح  گذشته وتحلیل آینده نماییم تا در جهت سازندگی استان ذره ای غافل نباشیم اكنون ،  با توجه به مسائل مطرح شده ، این سوال در ذهن نگارنده نقش بسته که آیانایب ریسی مشارالیه درکمیسیون عمران مجلس هشتم واشراف ملکشاهی رادبرمدیریت استان لرستان ودرکنارآن  این تغییر و تحولات ، خروج نیروهای شاخص وورودنیروهای ستادی امثال ملکشاهی دربدنه اجرایی ومدیریتی لرستان توسعه وپیشرفت لرستان  را نیز در پی داشته است ؟ و اصولاً مدیران شایسته و متخصص نزدیک به آقای ملکشاهی وملکشاهی ها چه نقشی در فرآیند گردش نخبگان مدیریت در سطح نهادها و ادارات استان ایفا می نمایند ؟!

از دیگر موضوعاتی که دربین افکارعمومی جای سوال است نحوه فعالیت نمایندگان خرم آباددرمجلس شورای اسلامی علی الخصوص جناب ملکشاهی راددرراستای پیگیری مطالبات موکلین وهم چنین دفاع ازحقوق آنهاست که یکی ازاین مطالبات ، مربوط به غیر قابل قبول دانستن سطح تحقق مصوبات سفر اول و دوم ریاست محترم جمهور به استان می باشد که جای تأمل فراوان دارد !!! زیرا همه ی مردم لرستان  آمارهای ارائه شده در چند ماه گذشته را به خوبی به خاطر دارند . آمارهایی که بر اساس آن درصد اجرایی شدن مصوبات در دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان  بالای 85درصدعنوان شده بودجالب اینجاست که این آمارها هم اکنون نیر در پورتال وزرات کشور موجود می باشد و امری نیست که بتوان از آن به راحتی گذشت بنابراین سوال این است که سهم خرم آبادازمصوبات سفرسه گانه ریاست محترم جمهوری وهیات دولت به لرستان چه بود؟چنددرصدازمصوبات عملیاتی شد؟درراستای توسعه عمرانی ،اقتصادی چه گامهایی ازسوی نمایندگان مرکزاستان برداشته شده است؟جایگاه خرم آبادازاشتغال واشتغالزایی کجاست؟وآیابه صرف نایب ریسی ملکشاهی رادبرکمیسیون عمران مجلس هشتم گامهای اساسی درراستای توسعه خرم آبادولرستان برداشته شده است؟آیاریاست ویانایب ریسی  نمایندگان لرستان درکمیسیونهای مهم مجلس هشتم ذره ایی توانسته درجهت کاهش محرومیتهااثرگذارباشد؟

حال چطور است که اینگونه و در این برهه زمانی آقای ملکشاهی رادبجای پاسخگویی به مردم حوزه انتخابیه اش درسودای پوشیدن ردای ریسی کمیسیون عمران مجلس نهمی رویاپردازی می کندکه درهشت دوره اخیرهیچ نماینده ایی ازحوزه مرکزاستان نتوانسته دوبارازمردم محرومش تاییدیه گرفته وروانه مجلس گردد و چرا تاکنون به صورت کاملاً علنی ، این موضوع از سوی وی عنوان نشده بود ؟آیاعدم پاسخگویی ملکشاهی رادوملکشاهی رادهادربرابرعملکردخویش واستنادوی به تلاش درجهت کسب جایگاه درکمیسیون های مجلس نوعی دهن کجی آشکاربه مردم لرستان محسوب نمیشود؟البته مردم لرستان به خوبی دریافته اندکه نیت درونی امثالهم درتلاش برای استانی شدن انتخابات وجدایی الشترازنورآبادوپیوستن به مرکزاستان واخیرآنیزرویاپردازی کسب ریسی کمیسیون عمران مجلس نهم که به سبب برخوردمردم خرم آبادباوکلای خوددرهشت دوره اخیروپدیده نمایندگان یک بارمصرف درهاله ایی ازابهام قراردارد،چیست؟البته جای بسی تامل است که چگونه کمیسیونهای تخصصی مجلس اینگونه بدون لحاظ کردن اصل تحصیلات متناسب باموضوعات تخصصی دراختیارافرادی قرارمی گیرندکه کاملا باحوزه های تخصصی بیگانه بوده ونایب ر یسی ملکشاهی درکمیسیون عمران هم نمی تواندازاین قاعده مستثنی باشد!!!آقای ملکشاهی راد!آنچه مایه تاسف است اینکه متاسفانه  بی تفاوتی به طرزی دهشتناک برمردم خرم آبادتسری  پیدا کرده است و این اولین عامل عقب ماندگی این استان می باشد . عدم وجود حساسیت در مردم به عملکرد مدیران، از یکطرف موجب محروم ماندن مدیران از همراهی مردم شده و از طرف دیگر به مرور زمان موجبات بی رغبتی وبی انگیزگی در مدیران را فراهم خواهد نمود که در هر دو صورت دود آن به چشم مردم منطقه خواهد رفت که سرمایه عظیم زمان را با سرعت از دست می دهند .

 اما به نظر می رسد صرف نظر از بی تفاوتی که خاص مردم منطقه است و باید نگرشها در این زمینه تغییر یابد، تنگ نظری ها ازدیگر موانع توسعه استان است . این تنگ نظری ها در دوبعد بطور جدی نمایان است یکی در بعد نیروهای بومی و عزل و نصبها و دیگری در زمینه سرمایه گذاریها . بی تفاوتی مردم از یک طرف و تنگ نظری های موجود از طرف دیگر موجب شده که همیشه نیروهای بومی بجای آنکه ارتقاء یابند ،روز به روز تنزل یافته و بستر به گونه ای فراهم می شود که برخی نمایندگان لرستان  بعد از چندین  سال هنوز اعلام می کنند که لرستان  فاقد نیروهای مدیر در حد مدیریتهای کلان استانی هستند!! این در صورتی است که بسیاری از نیروهای توانمند بومی در حوزه های مختلف اگر بالاتر از مدیران موجود نباشند چیز کمتر از آنها ندارند و به نظر می رسد تا زمانی که این نوع نگاه و این تنگ نظری ها وجود دا شته و ادامه یابد نمی توان امید چندانی به توسعه متوازن و همه جانبه استان داشت .

امروزنمی توان به راحتی نقش عمده سرمایه گذاری درحوزه های مختلف ازجمله نیروی انسانی رادرتوسعه لرستان نادیده گرفت وبه یقین می توان گفت سرمایه گذاری دراین حوزه بایدمترادف باشایسته سالاری باشد، شایسته سالاری از جمله مفاهیمی است كه دهه های اخیر در دنیا مورد توجه خاص بوده است. این موضوع بر این محور استوار است كه فعالیتهای فرد مبتنی بر شایستگی و كاردانی باشد. مفهوم شایسته و مفاهیم مرتبط با آن، مانند شایسته گزینی و شایسته پروری، از جمله مفاهیمی است كه اولین بار در سال ۱۹۵۹ به یكی از مشخصه های انسانی اطلاق شد. تشخیص شایستگی عبارت است از فرآیند كشف شایستگی های شغلی و مدل شایستگی و نتیجه تشخیص شایستگی.ارزشیابی شایستگی، فرایند مقایسه فرد نسبت به مدل شایستگی موجود است. شایسته سالاری و شایسته گزینی در مدیریت استان درچهارسال گذشته  را می توان در دو رویكرد مورد توجه قرار داد: اول اینكه بررسی كنیم آیا گزینش ها در طول مدیریت های مختلف سازمان بر مبنای شایسته گزینی بوده است؟ و دوم اینكه بررسی كنیم كه مدیران لرستان  چه ویژگیهایی داشته باشند، شایسته ترند؟پاسخگویی دقیق به این موضوعات ازسوی آقای ملکشاهی راد بسیار حائز اهمیت است تا بر مبنای تحقیق، بتوان تخصص ها و مهارتهایی كه مدیران در سطوح میانی و عالی دارند، در این خصوص مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

بااین تفاسیر بر این باورم تامامردم لرستان  نگاهی نقادانه به خود نداشته باشیم  ودیدمان را به مفهوم زندگی واندیشه های جدید  ومدرن وارزشهای نو تغییر ندهیم وارد جهان صنعتی وتو سعه نمیشویم امروز بحث حقوق اقوام ، باستانگرایی و حقوق زنان است اما توقف دردناک  ما وبیتفاوتی جامعه قومی قبیلگی بویژه قشر تحصیلکرده  ما نشان میدهد که ما هیچ تحرکی برای شکستن این ساختار و وارد شدن به این مباحث جدی جامعه قومی ایران  که لازمه توسعه ما با توجه به مبحث نسبیت گرایی قومی فرهنگی   به عنوان یک قومیت با بومیت و ساختار ویژه خود هست نداریم آنگاه چگونه توقع داریم توسعه یابیم  وحتی مسئولان ونمایندگانی  درخور وشایسته به جامعه مدیریتی لرستان و ایران هدیه دهیم که اینان نیز در صحنه سیاسی واجرایی استان وکشور خود، حقیقتی  به نام دیپلماتهاومدیران  لر نشان دهند  چون مسئول ونمایندگان  پدیده هایی اند برآمده از بافت هر جامعه اما متاسفانه بافت اجتماعی ما به گونه ایی دردناک  عوامگرا،  نخبه و روشنفکر ستیز و به عبارتی بهتر مدرن ستیز وتوسعه ستیز است واین از بافتاروساختارمدیریت چندین ساله  ما که همه پدیده هایی بر آمده از این بافت وساختار است کاملا هویداست  . بنابر این لزوم پیشرفت یک قوم اصلاح وبازنگری مجموعه افکار ورفتار وباورهای آن قومیت است در این اصلاح وبازنگری هرچه نظام حاکم بر یک جامعه رنگ قبیلگی وقومی پررنگ باشد بدلیل وجود تعصبات صرف در روابط اجتماعی آنان  ، تحول ودگرگونی فرهنگی واجتماعی وجایگزین ساختن آداب وارزشهای نو در ان جامعه مشکلتر وبه مدت زمان بیشتری نیازمند است همان مدتی که ما به خود مشغولیم ودیگران گوی سبقت را در بزرگراه توسعه از ما گرفته اند وماهمچنان دلخوش به کسی کرسی نایب ریسی یک کمیسیون درمجلس شورای اسلامی هستیم.ارسال توسط

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی